Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to instytucja, jaką wprowadziły w życie w naszym ustawodawstwie przepisy ustawy z dnia 31 marca 2009 r. oraz jakie zakładają szansę wykonywania postępowania upadłościowego w stosunku do osób fizycznych
niebędących przedsiębiorcami.

Od czasu wejścia w życie regulacji, dłużnik – klient może zgłosić do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. W wyjaśnieniu wniosku musi udowodnić, że niewypłacalność zaistniała wskutek poważnych oraz niezależnych od niego
przyczyn lub iż do rozwiązania jego stosunku pracy nie doszło z przyczyn występujących po jego stronie czy za jego zgodą. Trzeba także pamiętać, że sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeśli:


– przeprowadzano postępowanie upadłościowe czy odmienne postępowanie, w jakim umorzono całość czy część zadłużeń lub w jakim wprowadzono układ;
– przeprowadzano postępowanie upadłościowe, w jakim nie zaspokojono wszelkich wierzycieli, i dłużnik, po ukończeniu czy umorzeniu postępowania zobowiązań swoich nie przeprowadził;
– przeprowadzano postępowanie upadłościowe wedle tychże przepisów, jeśli postępowanie to zostało umorzone z różnych przyczyn aniżeli na wniosek wszelkich wierzycieli;
– procedurę legislacyjna dłużnika została prawomocnie przyjęta za wykonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.