Sytuacja byłego przedsiębiorcy i osoby, która nie prowadziła działalności – porównanie

Sytuacja byłego przedsiębiorcy i osoby, która nie prowadziła działalności – porównanie

Po nowelizacji przepisów Prawa upadłościowego status byłych przedsiębiorców niemal całkowicie został zrównany ze statusem osób fizycznych, które wcześniej nie prowadziły działalności gospodarczej. Dzięki temu rozwiązaniu dostęp do procedury upadłościowej został ułatwiony wielu osobom. Jak wyglądała sytuacja byłych przedsiębiorców przed nowelizacją przepisów? Jak kształtuje się sytuacja osób, które nie prowadziły działalności gospodarczej?

Upadłość konsumencka byłych przedsiębiorców przed i po nowelizacji

Upadłość przedsiębiorcy to procedura o wiele bardziej skomplikowana niż uproszczone postępowanie upadłościowe. Na wstępie należy wyjaśnić, że każdy przedsiębiorca, który stał się niewypłacalny zobowiązany jest do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca. Obowiązku tego nie zniosła znowelizowana ustawa. Problem pojawiał się w momencie, gdy przedsiębiorca zaniechał tego obowiązku, a po pewnym czasie, ze względu na trudną sytuację majątkową decydował się na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jedną z przesłanek negatywnych, po uwzględnieniu której sąd upadłościowy mógł oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, było niewywiązanie się z obowiązku złożenia w terminie przewidzianym przepisami prawa wniosku o ogłoszenie upadłości, w trybie właściwym dla przedsiębiorców. Wyjaśnić należy, że przesłanka ta nie miała charakteru bezwzględnie obowiązującego, co oznaczało, że postępowanie upadłościowe mogło być przeprowadzone, jeśli uzasadniały to względy słuszności lub względy humanitarne.

Po nowelizacji przepisów sąd podczas rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości nie weryfikuje, czy wnioskujący wypełnił wskazany obowiązek.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a przesłanki uzasadniające oddalenie wniosku

Przed nowelizacją przepisów Prawa upadłościowego sąd upadłościowy podczas rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej badał, czy nie występują przesłanki uzasadniające oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Większość z nich miała charakter względny, dlatego ważne było ustalenie, czy względy słuszności oraz względy humanitarne nie uzasadniają przeprowadzenia postępowania, mimo wystąpienia przesłanki negatywnej. Obecnie sąd podczas rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie weryfikuje m.in. czy dłużnik doprowadził do niewypłacalności lub zwiększył jej stopień umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa.

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnik nie wykazuje przyczyn powstania zadłużenia. Poza swoimi danymi, musi podać m.in.:

  • miejsca, w których znajduje się jego majątek,
  • okoliczności uzasadniające wniosek i ich uprawdopodobnienie,
  • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
  • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty oraz spis wierzytelności spornych,
  • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych,
  • informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku.

Dodaj komentarz