Czy sąd może odmówić ustalenia planu spłaty wierzycieli?

Czy sąd może odmówić ustalenia planu spłaty wierzycieli?

Skutkiem przeprowadzenia postępowania upadłościowego może być całkowite oddłużenie. Dzięki upadłości dłużnik może ustabilizować swoją sytuację majątkową. To rozwiązanie dla osób, które stały się niewypłacalne, bez względu na liczbę wierzycieli czy wartość majątku. Natomiast nawet po ogłoszeniu upadłości sąd może odmówić ustalenia planu spłaty wierzycieli, umorzenia bądź warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli. W jakich przypadkach sąd może podjąć taką decyzję? Jakie są konsekwencje dla upadłego?

Odmowa ustalenia planu spłaty wierzycieli, umorzenia/warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli

Upadłość konsumencka nie zawsze kończy się ustaleniem planu spłaty wierzycieli oraz oddłużeniem.

Sąd może odmówić ustalenia planu spłaty wierzycieli, umorzenia lub warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeśli:

  • upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań,
  • w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań.

We wskazanych powyżej przypadkach ustalenie planu spłaty wierzycieli, umorzenie/warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu i umorzenie długu może być uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Co w przypadku, gdy sąd odmówi wydania postanowienia?

Wydanie postanowienia o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania. Nie są to jednak jedyne konsekwencje dla upadłego. Jeśli w postępowaniu zgromadzono fundusze masy upadłości, sąd wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, w którym wymienia wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, oraz dokonuje podziału funduszy masy upadłości między wierzycieli uczestniczących w planie spłaty.

W poprzednim stanie prawnym, sprzed 24 marca 2020 r., doprowadzenie do niewypłacalności bądź istotne zwiększenie jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa było podstawą do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Co więcej, była to przesłanka o charakterze bezwzględnym, co oznaczało, że w przypadku jej wystąpienia sąd obligatoryjnie oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po nowelizacji sąd nie bada już tej przesłanki negatywnej podczas rozpoznawania wniosku. Oznacza to, że istnieje możliwość pozytywnego rozpatrzenia wniosku, nawet jeśli dłużnik sam doprowadził do niewypłacalności. Może to być jednak powodem odmowy wydania postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, umorzenia/warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to proces skomplikowany, kilkuetapowy, mimo nowelizowania przez ustawodawcę przepisów w celu uproszczenia procedury. Dzięki fachowej pomocy prawnej można uniknąć negatywnych konsekwencji niewłaściwego wyjaśniania swojej sytuacji w trakcie postępowania.

Dodaj komentarz