W jakich przypadkach sąd odmawia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego?

W jakich przypadkach sąd odmawia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego?

Celem przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości dłużnika. Nie oznacza to jednak, że do zainicjowania postępowania wystarczy, aby przedsiębiorca był zagrożony niewypłacalnością lub niewypłacalny. Prawo restrukturyzacyjne wskazuje przypadki, w których sąd odmówi wszczęcia postępowania. Jakie są podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego? Co oznacza pojęcie „pokrzywdzenie wierzycieli”?

Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

Restrukturyzacja może być prowadzona wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego inicjuje wniosek złożony przez dłużnika. Co ważne, za wniosek restrukturyzacyjny należy rozumieć nie tylko wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, ale także wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Restrukturyzacja to możliwość, a nie powinność

Dłużnik niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością może złożyć wniosek inicjujący postępowanie restrukturyzacyjne, natomiast nie ma takiego obowiązku. To od woli przedsiębiorcy zależy, czy zdecyduje się podjąć działania w celu ratowania firmy.

Zupełnie inaczej jest w przypadku postępowania upadłościowego. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Prawie upadłościowym przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

Kiedy sąd odmawia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego?

Sąd odmówi wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeśli prowadziłoby do pokrzywdzenia wierzycieli. Ze względu na fakt, iż ustawodawca nie zdefiniował tego pojęcia, sąd rozpatrujący wniosek złożony przez dłużnika będzie musiał rozważyć, czy w danej sytuacji może dojść do pokrzywdzenia wierzycieli, biorąc pod uwagę m.in. doktrynę oraz orzecznictwo.

W przypadku postępowania układowego oraz sanacyjnego, sąd odmówi wszczęcia postępowania także jeśli nie zostanie uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu.

Restrukturyzacja a ustępstwa ze strony wierzycieli

Restrukturyzacja firmy niemal zawsze oznaczać będzie częściowe zaspokojenie należności przysługujących wierzycielom. Już w momencie rozpoczęcia postępowania wierzyciele powinni być gotowi na pewne ustępstwa np. redukcję wysokości zobowiązania. Należy mieć na względzie, że w momencie otwarcia postępowania majątek dłużnika zapewne nie wystarczy na pokrycie w całości wszystkich zobowiązań. Stąd konieczność ustępstw. Redukcji zobowiązań nie należy utożsamiać z pojęciem pokrzywdzenia wierzycieli.

Upadłość firmy nie gwarantuje wierzycielom odzyskania całej należności. Co więcej, możliwa jest sytuacja, w której majątek przedsiębiorcy nie wystarczy nawet na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Natomiast ustępstwa oraz restrukturyzacja są szansą na odzyskanie przynajmniej części świadczenia przez wierzyciela.

Dodaj komentarz