Jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych?

Jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych?

Prawo restrukturyzacyjne wyposażyło dłużnika zagrożonego niewypłacalnością lub niewypłacalnego w wiele narzędzi naprawczo-oddłużeniowych, umożliwiających ratowanie firmy przed upadłością. Wdrożenie procedur ma na celu rozwiązanie problemów finansowych, przy czym chronione są słuszne interesy wierzycieli. Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone w jednym z czterech trybów. Wszystkie rodzaje postępowań omówimy w dzisiejszym artykule.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu.

W postępowaniu o zatwierdzeniu układu do minimum ograniczona została ingerencja sądu. Dzięki wysokiemu stopniu odformalizowania możliwe jest szybkie zawarcie układu oraz zredukowanie kosztów postępowania. Ten tryb wymaga aktywnego działania dłużnika w zakresie wyboru nadzorcy układu, opracowania propozycji układowych oraz zebrania od wierzycieli głosów.

Postępowanie to może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie.

W tym trybie dłużnik nie zbiera samodzielnie głosów od wierzycieli, a nadzorcę, zajmującego się kontrolowaniem czynności dłużnika wyznacza sąd. Po otwarciu postępowania zawieszone zostają postępowania egzekucyjne. Przyspieszone postępowanie układowe zalecane jest szczególnie dłużnikom, którzy potrzebują natychmiastowej ochrony przed postępowaniami egzekucyjnymi.

Ten tryb postępowania, podobnie jak postępowanie o zatwierdzenie układu, może być prowadzony, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie układowe

Postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Postępowanie to trwa nawet kilka miesięcy dłużej niż ma to miejsce w przypadku przyspieszonego postępowania układowego. Najczęściej wybierane jest, gdy dłużnik nie spełnia warunków do przeprowadzenia postępowania w żadnym ze wskazanych w poprzednich akapitach trybów. Jest dość mocno sformalizowane. Już na etapie składania wniosku dłużnik musi udowodnić, że ma zdolność do zaspokojenia bieżących kosztów postępowania oraz regulowania zobowiązań powstałych po jego otwarciu.

Postępowanie to może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych, czyli czynności prawnych i faktycznych, zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mających na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Postępowanie umożliwia zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

W porównaniu z omówionymi wcześniej rodzajami postępowań, postępowanie sanacyjne najbardziej ingeruje w strukturę przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz