Restrukturyzacja czy upadłość?

Restrukturyzacja czy upadłość?

Gdy firma znajdzie się w trudnej sytuacji, przedsiębiorca szuka sposobu na rozwiązanie problemów finansowych. Jednym z rozwiązań jest restrukturyzacja, którą przeprowadza się w celu uniknięcia upadłości. W odróżnieniu od restrukturyzacji ogłoszenie upadłości niesie zupełnie inne skutki oraz wiąże się z likwidacją firmy. Przedsiębiorca stojący na skraju bankructwa musi więc podjąć ważną decyzję co do dalszych działań. Procedura restrukturyzacyjna i upadłościowa znacznie różnią się między sobą.

Istota restrukturyzacji

Restrukturyzacja polega na przeprowadzeniu różnych zmian w strukturze firmy np. w sferze kapitałowej czy zarządczej.

Głównym celem restrukturyzacji, będącym jednocześnie odbiciem istoty postępowania, jest niedopuszczenie do upadłości firmy. Wyróżnić można także wiele pobocznych efektów, które mogą być osiągnięte – to m.in. lepsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, poprawa konkurencyjności firmy.

Upadłość przedsiębiorcy

Postępowanie upadłościowe połączone jest z likwidacją firmy. Wiąże się z koniecznością poniesienia określonych kosztów. Takimi kosztami są np. odprawy wypłacane zwalnianym pracownikom. Należy zauważyć, że wdrożenie procedury upadłościowe i zaprzestanie prowadzenia działalności to także ograniczenie wpływów. Ma to zasadnicze znaczenie z punktu widzenia wierzycieli, ponieważ upadłość firmy może nie doprowadzić do zaspokojenia ich roszczeń. Choć postępowanie upadłościowe prowadzone jest tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – żeby dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane, nie zawsze udaje się w pełni osiągnąć te założenia.

Postępowanie upadłościowe czy restrukturyzacyjne?

Niewypłacalni przedsiębiorcy, którzy utracili zdolność do regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych muszą rozważyć restrukturyzację lub przeprowadzenie postępowania upadłościowego. O ile Prawo restrukturyzacyjne nie wskazuje terminu, w którym należy złożyć wniosek o otwarcie postępowania, tak przepisy Prawa upadłościowego zobowiązują dłużnika do złożenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości – w terminie trzydziestu dni, licząc od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

Należy dodać, że postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone nie tylko w stosunku do podmiotów niewypłacalnych, ale również zagrożonych niewypłacalnością. O zagrożeniu niewypłacalnością można mówić, gdy sytuacja ekonomiczna dłużnika wskazuje, że niedługo może on stać się niewypłacalny.

W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego, w pierwszej kolejności sąd rozpoznaje wniosek restrukturyzacyjny. Co więcej – nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia.

 

Dodaj komentarz