Upadłość przedsiębiorcy – podstawowe zagadnienia

Upadłość przedsiębiorcy – podstawowe zagadnienia

Upadłość ogłaszana jest w stosunku do przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny. Zgodnie z przepisami dłużnik staje się niewypłacalny w momencie, gdy utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w ich wykonaniu przekracza trzy miesiące. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik oraz każdy z jego wierzycieli osobistych.

Z naszego artykułu dowiesz się, kiedy przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości oraz w jakiej sytuacji sąd może oddalić złożony wniosek.

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości – niewypłacalność, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w związku z niezłożeniem w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, chyba że nie ponosi winy. Podstawą do uwolnienia się od odpowiedzialności jest w szczególności wykazanie, że we wymienionym powyżej terminie otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Przedsiębiorca nie poniesienie odpowiedzialności również w sytuacji, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji.

W przypadku dochodzenia odszkodowania przez wierzyciela niewypłacalnego dłużnika domniemywa się, że szkoda wyrządzona w związku z niezłożeniem w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności tego wierzyciela wobec dłużnika.

Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez przedsiębiorcę?

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów.

Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Wskazanych przepisów nie stosuje się, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że obciążenia majątku dłużnika są bezskuteczne według przepisów ustawy albo gdy dokonane zostały w celu pokrzywdzenia wierzycieli, jak również jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że dłużnik dokonał innych czynności prawnych bezskutecznych według przepisów ustawy, którymi wyzbył się majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania, a okoliczności sprawy wskazują, że zastosowanie przepisów o bezskuteczności i zaskarżaniu czynności upadłego doprowadzi do uzyskania majątku o wartości przekraczającej przewidywaną wysokość kosztów.

 

Należy pamiętać o tym, że upadłość firmy to ostateczność. Przed rozpoczęciem postępowania upadłościowego warto rozważyć restrukturyzację. Więcej informacji znajdziesz tutaj http://kancelariapp.pl/.

Dodaj komentarz