Różnice pomiędzy zmianą planu spłaty wierzycieli a uchyleniem planu spłaty wierzycieli

Różnice pomiędzy zmianą planu spłaty wierzycieli a uchyleniem planu spłaty wierzycieli

Postępowanie upadłościowe jest dość skomplikowaną procedurą, kilkuetapową. Jednym z etapów jest ustalenie planu spłaty wierzycieli. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. W określonych przypadkach plan spłaty wierzycieli może być zmieniony lub uchylony.

W jakich przypadkach możliwa jest zmiana planu spłaty wierzycieli?

W trakcie wykonywania może dojść zarówno do poprawy sytuacji majątkowej upadłego, jak i pogorszenia. Prawo upadłościowe przewiduje w takich przypadkach możliwość zmiany planu spłaty wierzycieli.

Pogorszenie sytuacji finansowej upadłego:

  • jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, sąd może przedłużyć termin spłaty wierzytelności na dalszy okres nieprzekraczający osiemnastu miesięcy,
  • gdy brak możliwości wywiązania się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli ma charakter trwały i wynika z okoliczności niezależnych od upadłego, sąd może uchylić plan spłaty wierzycieli i umorzyć niewykonane, określone zobowiązania upadłego.

Istotna poprawa sytuacji finansowej upadłego:

  • jeśli istotna poprawa sytuacji finansowej wynika z innych przyczyn niż zwiększenie się wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej przez upadłego działalności zarobkowej, każdy z wierzycieli oraz upadły może wystąpić z wnioskiem o zmianę planu spłaty wierzycieli.

Uchylenie planu spłaty wierzycieli

W razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli, uchyla plan spłaty wierzycieli, chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Wskazane powyżej zasady mają również zastosowanie w sytuacji, gdy upadły:

  • nie złożył w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli,
  • w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli zataił określone osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe,
  • dokonał czynności prawnej, dotyczącej jego majątku, mogącej pogorszyć zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli, bez uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona,
  • ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Co ważne, w razie uchylenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu.

Dodaj komentarz