Różnice pomiędzy zmianą planu spłaty wierzycieli a uchyleniem planu spłaty wierzycieli

Postępowanie upadłościowe jest dość skomplikowaną procedurą, kilkuetapową. Jednym z etapów jest ustalenie planu spłaty wierzycieli. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. W określonych przypadkach plan spłaty wierzycieli może być zmieniony lub uchylony.

Czytaj dalejRóżnice pomiędzy zmianą planu spłaty wierzycieli a uchyleniem planu spłaty wierzycieli