Upadłość konsumencka – zobowiązania niepodlegające umorzeniu

Upadłość konsumencka – zobowiązania niepodlegające umorzeniu

Postępowanie upadłościowe przeprowadzane jest na wniosek dłużnika, w celu jego oddłużenia. Należy jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu. Wskazują je bezpośrednio przepisy Prawa upadłościowego. Samo umorzenie zobowiązań wywołuje skutki zarówno materialnoprawne, jak i proceduralne.

Umorzenie zobowiązań upadłego

Umorzenie zobowiązań upadłego następuje na mocy postanowienia wydanego przez Sąd upadłościowy. Co istotne, umarzane są zarówno zobowiązania prywatnoprawne, jak i publicznoprawne.

Zgodnie z przepisem art. 49121 ust. 1 Prawa upadłościowego po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Po wydaniu wskazanego postanowienia niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałej przed dniem ustalenia planu spłaty wierzycieli z wyjątkiem wierzytelności, które nie podlegają umorzeniu.

W przypadku, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Zobowiązania niepodlegające umorzeniu

W przepisie art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego wskazane zostały zobowiązania, które nie podlegają umorzeniu:

  • zobowiązania o charakterze alimentacyjnym,
  • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
  • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
  • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,
  • zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Szansa, którą warto wykorzystać

Dłużnicy, którzy stali się niewypłacalni, często uważają, że znajdują się w sytuacji bez wyjścia. Z pewnością najgorsza jest perspektywa braku możliwości spłaty zobowiązań, które prawdopodobnie będą musiały regulować dzieci, a nawet wnuki. Upadłość konsumencka to często jedyna szansa na oddłużenie oraz rozpoczęcie życia na nowo, bez długów. Należy jednak pamiętać o tym, że nie jest to lekarstwo na całe zło i pewne zobowiązania nie podlegają umorzeniu w toku postępowania. Co ważne, upadłość konsumencka to nie sposób na uniknięcie odpowiedzialności, gdy celowo zaciągane są zobowiązania przekraczające możliwości finansowe.

2 komentarze do wpisu „Upadłość konsumencka – zobowiązania niepodlegające umorzeniu

  1. Posiadam kredyt hipoteczny. Niestety w związku z chorobą nie jest w stanie dalej go spłacać. Czy powinnam ogłosić upadłość konsumencką? Czy ten kredyt może być umorzony, bo czytam, że jakieś wierzytelności nie są umarzane?

  2. Z tego co mówił mój pełnomocnik to kredyt hipoteczny podlega umorzeniu, ale musisz dokładnie dopytać jak to wygląda w twojej sytuacji

Pozostaw odpowiedź pomarancza15 Anuluj pisanie odpowiedzi