Czy ogłoszenie upadłości oznacza oddłużenie?

Czy ogłoszenie upadłości oznacza oddłużenie?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej często stanowi jedyną szansę na oddłużenie. Należy jednak mieć na względzie, że wydanie przez Sąd postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej to dopiero jeden z pierwszych etapów postępowania i nie oznacza umorzenia zobowiązań. Jakie są kolejne etapy postępowania upadłościowego? Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej możliwe jest również w przypadku, gdy dłużnik nie posiada cennego majątku?

Etapy postępowania upadłościowego

  1. Złożenie wniosku przez dłużnika – wniosek składany jest na formularzu urzędowym. Należy dołączyć do niego dowód uiszczenia stosownej opłaty sądowej.
  2. Rozpatrzenie wniosku przez Sąd – sąd może przeprowadzić postępowanie dowodowe na rozprawie lub posiedzeniu niejawnym. Następnie sąd wydaje postanowienie, w którym ogłasza upadłość konsumencką bądź oddala złożony wniosek. Na marginesie należy dodać, że oddalenie wniosku przez sąd nie zamyka drogi do ogłoszenia upadłości. Na postanowienie dłużnik może złożyć zażalenie do sądu II instancji.
  3. Ustalenie listy wierzytelności oraz likwidacja majątku upadłego – są to dwa etapy postępowania, które rozpoczynają się równolegle. Po spieniężeniu majątku upadłego uzyskane środki są dzielone między wierzycieli, których wierzytelności zostały ujęte na liście wierzytelności.
  4. Ustalenie planu spłaty wierzycieli – jest to kolejny etap postępowania. W szczególnych przypadkach sąd może umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli.
  5. Umorzenie zobowiązań upadłego – to ostatni etap postępowania. Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. W pewnych przypadkach sąd może również umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Należy jednak mieć na względzie, że pewne zobowiązania nie podlegają umorzeniu – m.in. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym.

Oddłużenie konsumenta

Kto może ogłosić upadłość konsumencką? Postępowanie upadłościowe ma na celu częściowe bądź całkowite oddłużenie konsumenta, czyli osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Ogłoszenie upadłości przez sąd jest dopiero jednym z pierwszych etapów tego postępowania – bardzo ważnym, ponieważ po ogłoszeniu przez sąd upadłości wstrzymywane są zajęcia egzekucyjne prowadzone przez komornika.

Często upadłość konsumencka jest jedyną szansą na pozbycie się długów, rozpoczęcie nowego życia. Oczywiście może dojść do utraty mieszkania, samochodu, biżuterii. Jest to jednak niewielki koszt, patrząc przez pryzmat długów, które być może nigdy nie zostałyby spłacone.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej warto złożyć również w przypadku, gdy dłużnik nie posiada cennego majątku. Nie jest to przeszkodą w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, należy jednak pamiętać o tym, że niezbędne jest spełnienie innych przesłanek wskazanych w Prawie upadłościowym.

1 komentarz do wpisu “Czy ogłoszenie upadłości oznacza oddłużenie?

  1. Nie wiedziałem ze upadłość składa się z kilku etapów, myślałem że wystarczy ją ogłosić:) dobrze, że na tym blogu są takie konkretne informacje

Dodaj komentarz