Czy oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości kończy postępowanie?

Czy oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości kończy postępowanie?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie oznacza, że sąd musi rozpatrzeć go pozytywnie, tj. zgodnie z żądaniem dłużnika. Prawo upadłościowe wskazuje szereg przesłanek uzasadniających oddalenie wniosku przez sąd. Czy oznacza to utratę szansy na skorzystanie z dobrodziejstwa instytucji upadłości konsumenckiej? Czy możliwe jest ponowne złożenie wniosku? Z myślą o naszych czytelnikach przygotowaliśmy odpowiedzi na wskazane pytania.

Jak przebiega postępowanie?

Sąd może rozpatrzeć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na posiedzeniu niejawnym (dłużnik nie musi stawiać się w sądzie) lub rozprawie (w tym przypadku dłużnik zostanie wezwany na rozprawę) i wydać:

  • postanowienie uwzględniające wniosek dłużnik tj. ogłosić upadłość konsumencką dłużnika,
  • postanowienie oddalające wniosek dłużnika.

W obu wskazanych przypadkach nie oznacza to zakończenia postępowania. Jeśli sąd ogłosi upadłość konsumencką będzie to dopiero jeden z pierwszych etapów w drodze do oddłużenia. Natomiast jeśli oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnik może złożyć na wskazane postanowienie zażalenie.

W Prawie upadłościowym wskazanych jest kilka przesłanek uzasadniających oddalenie przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej m.in. w przypadku, gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Zażalenie należy wnieść do sądu w terminie tygodniowym od otrzymania postanowienia sądu wraz z uzasadnieniem. Pismo przede wszystkim powinno spełniać wymagania określone dla pisma procesowego, zawierać wskazanie zaskarżanego postanowienia, wniosek, a także uzasadnienie. Konieczne jest również uiszczenie stosownej opłaty – w wysokości 200 złotych.

Postępowanie przed sądem II instancji

Złożone przez dłużnika zażalenie jest rozpatrywane przez sąd II instancji na posiedzeniu niejawnym.

Sąd II instancje może wydać postanowienie:

  • uchylające postanowienie sądu I instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania,
  • oddalające zażalenie dłużnika.

Na marginesie należy dodać, że sąd II instancji nie wydaje postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej – ponowne rozpoznanie wniosku leży w gestii sądu I instancji.

Kolejne etapy postępowania upadłościowego

Jak zostało to już wskazane – ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest jednym z pierwszych etapów postępowania upadłościowego. To dopiero początek dłużnika w drodze do całkowitego lub częściowego oddłużenia. Następnie wierzyciele będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności, ustalona zostanie lista wierzytelności, a równocześnie dojdzie do likwidacji majątku upadłego, po zakończeniu której ustalony zostanie plan spłaty wierzycieli (w szczególnych przypadkach sąd może odstąpić od ustalania planu spłaty wierzycieli). W myśl przepisu art. 49121 Prawa upadłościowego po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

1 komentarz do wpisu “Czy oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości kończy postępowanie?

  1. Dobrze, że po złożeniu wniosku o upadlośc zgłosiłem się do firmy w tym specjalizujacej. Po otrzymaniu dokumentu ze oddalony jest moj wniosek nie wiedzialem co zrobic. Dzieki mojemu pelnomocnikowi udało mi sie ogłosić upadłość

Dodaj komentarz