Wniosek o ogłoszenie upadłości – jakie dane należy wskazać?

Wniosek o ogłoszenie upadłości – jakie dane należy wskazać?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest pierwszym krokiem w stronę oddłużenia – całkowitego lub częściowego. Ważne jest jednak prawidłowe wypełnienie formularza, dopełnienie wszelkich formalności. Nie da się zaprzeczyć, że upadłość konsumencka traktowana jest przez wielu dłużników, jako ostatnia deska ratunku. W sytuacji, gdy wierzyciele nalegają na spłatę długów, a dłużnikowi brakuje środków na ich pokrycie niezbędna jest szybka reakcja, aby zapobiec powstaniu większego zadłużenia.

Jakie dane należy umieścić we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składany jest na formularzu urzędowym, należy w nim wskazać następujące dane:

  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,
  • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika,
  • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
  • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
  • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,
  • spis wierzytelności, w tym wierzytelności spornych,
  • stosowane oświadczenie dłużnika.

Jaką opłatę należy uiścić przy składaniu wniosku?

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 30 złotych. Jednak to nie jedyne koszty postępowania. Co w przypadku, gdy dłużnik nie posiada środków na ich pokrycie? Czy może być to przyczyną oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? W przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. W szczególnych sytuacjach możliwe jest również umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą złożyć osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które z różnych przyczyn stały się niewypłacalne. Należy jednak pamiętać o tym, że sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. To nie jedyna przesłanka oddalenia wniosku.

Choć pozornie ogłoszenie upadłości konsumenckiej wydaje się procesem nieskomplikowanym, to w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Nieoceniona w tym zakresie okazuje się pomoc specjalistów – prawników specjalizujących w tego typu postępowaniach. Ich wskazówki okazują się bardzo pomocne.

Czy warto złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Z pewnością jest to szansa dla osób, które stały się niewypłacalne – nie posiadają środków na pokrycie zobowiązań. Należy jednak pamiętać o tym, że nie jest to sposób na uniknięcie odpowiedzialności, w przypadku gdy w momencie zaciągania kredytu dana osoba zdaje sobie sprawę, że nie ma środków pozwalających na spłatę zadłużenia.

2 komentarze do wpisu „Wniosek o ogłoszenie upadłości – jakie dane należy wskazać?

  1. Ja korzystałam z pomocy pełnomocnika i w zasadzie nawet nie odczułam obowiązków związanych z postępowaniem. Polecam zwrócić się do specjalisty.

Pozostaw odpowiedź maja.ziółkowska Anuluj pisanie odpowiedzi