W jakich przypadkach sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości?

W jakich przypadkach sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości?

Choć upadłość konsumencka to szansa dla wielu dłużników na całkowite oddłużenie, tak nie jest to furtka dla osób, które celowo zadłużają się, aby potem korzystając z dobrodziejstwa tej instytucji nie spłacać zobowiązań, unikając w ten sposób odpowiedzialności. Regulacje dotyczące upadłości konsumenckiej znajdują się w ustawie Prawo Upadłościowe. W przepisach wskazane zostały przesłanki oddalenia przez Sąd wniosku o ogłoszenie upadłości. Jednakże w niektórych przypadkach istotną rolę mogą odegrać względy słuszności i humanitarne.

W jaki sposób można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dwoma podstawowymi warunkami ogłoszenia upadłości jest posiadanie statusu konsumenta oraz niewypłacalność. Jednak w pewnych przypadkach Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a względy słuszności lub humanitarne

Zgodnie z przepisem art. 4914 Prawa Upadłościowego:

  1. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
  2. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:
  • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
  • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120,
  • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli,

– chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

  1. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
  2. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Sąd

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Mimo że sama nazwa brzmi tak, jakby był to już ostatni element postępowania, tak naprawdę postanowienie jest jednym z pierwszych etapów w drodze do oddłużenia.

Więcej informacji na temat upadłości konsumenckiej można znaleźć na stronie https://upadlosc-konsumencka.biz.pl/proces/.

Dodaj komentarz