Jaka jest rola względów słuszności i humanitarnych w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jaka jest rola względów słuszności i humanitarnych w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie polega na tym, że Sąd musi przyjąć wniosek każdego dłużnika, który chce się oddłużyć. W przeciwnym razie dochodziło by do nadużyć w tym zakresie. W związku z powyższym ustawodawca wskazał przesłanki, po wystąpieniu których Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Należy pamiętać o tym, że instytucja ta ma na celu pomóc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej bez swojej winy. W tym miejscu warto jest wskazać przykład – dłużnik pracował w dużym przedsiębiorstwie, osiągał wysokie dochody, zaciągnął kredyt na dom, ale w wyniku choroby utracił możliwości zarobkowania. Nieterminowa spłata rat kredyt, opóźnienia, odroczenia i coraz większe zadłużenie. Właśnie w takiej sytuacji dłużnik doprowadził do niewypłacalności nie ze swojej winy i może ogłosić upadłość konsumencką.

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości a względy słuszności i humanitarne

W przepisach dotyczących ogłoszenia upadłości konsumenckiej ustawodawca wskazał przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

  • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
  • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono,
  • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Ponadto Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności  a także w sytuacji, gdy dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne.

Jednakże we wskazanych powyżej przykładach Sąd może przeprowadzić postępowanie upadłościowe, jeśli jest to uzasadnione względami słuszności lub humanitarnymi.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której dłużnik sam doprowadził do swojej niewypłacalności lub celowo zwiększył jej rozmiar – jest to bezwzględna przesłanka oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a Sąd nie będzie rozpatrywał, czy we wskazanej sytuacji występują przesłanki słuszności lub humanitarne.

 Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a prowadzenie działalności gospodarczej

Upadłość konsumencką mogą ogłosić wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Odrębną kwestią jest upadłość przedsiębiorcy. Natomiast były przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką, ale musi wcześniej zakończyć prowadzenie firmy.

Kwestia ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez byłego przedsiębiorcę jest nieco bardziej skomplikowana. Przede wszystkim należy zauważyć, że Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w sytuacji, gdy dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, chyba że wystąpiły przesłanki słuszności lub humanitarne.

Dodaj komentarz