Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Obecnie wpaść w spiralę zadłużenia może każdy. Wystarczy, że zaciągnięty zostanie wysoki kredyt, np. na dom, a w wyniku sytuacji losowej dalsza spłata rat będzie nie możliwa. Dłużnicy w takim przypadku najczęściej wpadają w pewnego rodzaju błędne koło. Zobrazujmy to – w chwili zaciągania zobowiązania, np. kredytu hipotecznego na dom, dłużnik pracował w renomowanej firmie na stanowisku kierowniczym i osiągał duże dochody. W wyniku nieszczęśliwego wypadku stał się niepełnosprawny i nie może dalej wykonywać obowiązków zawodowych na określonym stanowisku pracy. Przeniesienie na inne stanowisko oznacza o wiele niższe zarobki. Strach przed utratą dachu nad głową, a z drugiej strony brak środków finansowych, podsuwa jedno rozwiązanie – kolejny kredyt, aby zacząć znów regulować raty za dom. Niestety kolejny kredyt również trzeba spłacić. W ten sposób dłużnik, szukając wyjścia z sytuacji, zadłuża się coraz bardziej.

Czy każdy może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest to instytucja, która ma na celu oddłużyć osobę, która nie jest w stanie dalej spłacać swoich zobowiązań. Ogłosić ją mogą konsumenci, czyli osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

W przypadku przedsiębiorców konieczne jest wcześniejsze zamknięcie firmy.

Należy jednak pamiętać o tym, że sąd upadłościowy nie w każdym przypadku ogłasza upadłość konsumencką. Konieczne jest spełnienie dodatkowych przesłanek, poza niewypłacalnością i posiadaniem statusu konsumenta. Przede wszystkim w momencie zaciągania zobowiązania dłużnik musi mieć możliwość jego spłaty, a zadłużenie powstaje bez jego winy, np. w związku z zachorowaniem. Z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej nie mogą skorzystać osoby, które celowo się zadłużają, doskonale zdając sobie sprawę już w momencie zaciągania kredytu, że nie będą w stanie regulować na bieżąco rat.

Czy sąd upadłościowy może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości?

Sąd upadłościowy może oddalić wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości, jeśli:

  • dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
  • w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku np. dłużnik mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi,
  • dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Należy pamiętać o tym, że każdy wniosek podlega osobnemu rozpatrzeniu. Sytuacje dłużników często są bardzo skomplikowane, a okoliczności, w których doszło do zadłużenia, nie jasne.

2 komentarze do wpisu „Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Dodaj komentarz